Kassa & reservatiesoftware

Pos-IT levert kassa en reservatiesoftware voor horeca, retail en leisure bedrijven, gaande van een eenvoudige kassa software voor Windows of Apple, tot beheersoftware voor meerdere kassa’s in meerdere filialen met een overkoepelende back office software. Deze kan dan gekoppeld worden aan andere programma’s zoals boekhouding, reservatie, ERP, CRM etc.

Mogelijkheden van de kassa en reservatiesoftware

Artikelbeheer met verkoop op touchscreen, via barcode lezer of met een PLU nummer.

Klantbeheer door middel van een klantenkaart, QR code op smartphone of opzoeking in het klantenbestand.

Leden en personeelsbeheer met saldo, waarbij er met bedrag op voorhand of afrekening, via loonverrekening, of factuur kan worden gewerkt. Koppeling van externe kaarten, bv. de RFID die ook voor toegang wordt gebruikt. Zo kan het personeel met één badge zowel binnengaan als betalen. Dezelfde badge kan ook gebruikt worden aan drank- en eet-automaten, kopieermachines, printers etc.

Rekeningbeheer op tafel/kamer met een grafisch plan of op naam klant. Zo kan er op de verschillende kassa-terminals geboekt worden op klantnaam of kamernummer. Software voor draagbare terminals, tablets en iPads. Hiermee kunnen bestellingen worden ingegeven aan de tafel of op het terras.

Software voor onbemande kassa’s (kiosken). Hierdoor kan de eindklant zelf een bestelling ingeven en betalen.

Voorraadbeheer waarmee, vanop de kassa, informatie over het artikel kan worden opgeroepen. Aansturing van een Boca printer voor afdruk van toegangstickets. Aansturing van toegangspoortjes met scanner of RFID lezer.

Mogelijkheden van de beheersoftware

U kan met onze kassa en reservatiesoftware van eender waar informatie ophalen of er zelf aanpassingen aan doen:

  • Rapporten per artikel, groep, kassier, btw, klant etc.
  • Aanpassen van prijzen, nieuwe artikelen, lay outs van de schermen
  • Stockbeheer, personeel, facturatie, koppeling naar boekhouding

Kassa en reservatiesoftware met een plus

Pos-IT levert reservatiesystemen aan horeca, retail en leisure, al dan niet gekoppeld aan het kassa systeem en of de facturatie.

Enkele voorbeelden:

Meerdere musea en attractieparken reserveren met de Pos-IT kassa en reservatiesoftware hun tickets. Indien het park of museum met een maximum aantal plaatsen zit, kunt u met de software

tijdssloten en beschikbare plaatsen inrichten. Ons pakket voorziet dat de klant thuis een barcode of QR code kan afdrukken of opslaan op zijn smartphone. Deze geeft onmiddellijk toegang aan de inkom.

Vele broodjeszaken, maar ook bv. beursorganisatoren maken gebruik van onze webshop toepassing op hun website voor het op voorhand reserveren van broodjes en bereide maaltijden. Onze server print dan de te bereiden producten af op een productiebon die zowel per soort artikel als per klant kan worden afgedrukt. Dit verhoogt de productiviteit en elimineert de overschotten die u anders zou hebben. Vele cateraars maken reeds gebruik van dit systeem zodat ze ‘s middags weten hoeveel ze dienen te bereiden.

Retailzaken en drankenhandels gebruiken het webshop gedeelte van onze kassa en reservatiesoftware om vanuit hetzelfde artikelbestand te kunnen verkopen aan de toonbank en via hun website. Dit vermijdt het apart moeten onderhouden van zowel een kassa als een webshop artikelbestand. Tevens kan U aanduiden welke artikelen er bv. alleen maar te koop zijn in de winkel zelf en niet op de webshop.

Nog vragen of u wenst een afspraak om onze oplossingen te bespreken? Klik HIER !

Ons direct bellen kan op +32 3 295 45 55 (voor België en Nederland).

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met bvba Pos-IT / Clixx gesloten overeenkomsten, de levering van diensten als verkoop van goederen door Pos-IT ( KBO 0845.069.443), licentie-, huur, leasing, aankoop- en/of onderhoudscontracten . Deze voorwaarden gelden steeds boven deze van de medecontractant, alsook alle andere bescheiden uitgaande van de medecontractant. Afwijkingen of aanvullingen zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard. Door de bestelling verklaart de medecontractant zich akkoord met huidige voorwaarden.
Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen van bvba Pos- IT / Clixx zijn vrijblijvend en blijven gedurende 15 dagen geldig tenzij anders vermeld. De overeenkomsten zijn slechts gesloten na aanvaarding door de bvba Pos-IT/ Clixx. Agenten noch vertegenwoordigers kunnen Pos-IT/Clixx geldig verbinden. Elke bestelling van de klant, met of zonder betaald voorschot, bindt deze onherroepelijk. Het bindt bvba Pos-IT/Clixx slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Indien een bestelling door de klant, om welke reden dan ook wordt geannuleerd, zal bvba Pos-IT/Clixx gerechtigd zijn een schadevergoeding van 30 % van de waarde van de offerte te eisen.
Artikel 3. Levering en klachten
De door bvba Pos-IT/Clixx opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of eis tot schadevergoeding. Bijkomende kosten van vervoer, inklaring, taksen enz.. zijn steeds ten laste van de klant. Verzendingen en transporten gebeuren derhalve voor rekening en op risico van de klant. Iedere klacht betreffende de levering en/of transport dient uitdrukkelijk op de vrachtbrief vermeld. Elke andere klacht van van welke aard ook, dient binnen de drie (3) dagen na ontvangst schriftelijk en per aangetekende zending te worden bekend gemaakt aan Pos-IT/Clixx. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking en geschiedt steeds onder uitdrukkelijk voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis vanwege bvba Pos-IT/Clixx.
Bvba Pos-IT/Clixx kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wegens gebrek aan of laattijdige levering in geval van overmacht, machinebreuk, staking, gebrek aan grondstoffen of materialen, faling van leverancier, niet levering door leverancier … ( niet limitatief)
Artikel 4. Betalingstermijn
Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 100 Euro. Dit geldt eveneens bij uitstel van betaling.
Behoudens uitdrukkelijk akkoord van bvba Pos-IT/Clixx vervallen eventuele kortingen, gratis leveringen/opties overeengekomen bij de bestelling, indien de betalingscondities niet worden nageleefd.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Alle door bvba Pos-IT/Clixx geleverde zaken, ongeacht waar ze zich bevinden, blijven eigendom van bvba Pos-IT/Clixx totdat de koper de koopsom eventueel verhoogd met de intrest en kosten en alle overige vorderingen heeft voldaan.
Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling is bvba Pos-IT/Clixx gerechtigd het functioneren van de door hen in licentie gegeven software integraal op te schorten en dit 8 dagen na de ingebrekestelling. De software wordt onbruikbaar gemaakt tot de integrale betaling van de verschuldigde saldi, intresten en kosten.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
Bvba Pos-IT/Clixx kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voor het overige is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot de som dat gelijk is aan het bedrag dat verschuldigd zou zijn voor de geleverde goederen en/of diensten, en met een maximum van 5.000,00 Euro. Het risico voor het verlies, diefstal of beschadiging van de producten, programmatuur of gegevens die het voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op de opdrachtgever over vanaf het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of diens hulppersoon zijn gebracht. Gezien de rol van Bvba Pos-IT/Clixx als wederverkoper van goederen, wordt alle garantie gerelateerd aan goederen doorverwezen naar de desbetreffende fabrikant.
Bvba Pos-IT/Clixx is verzekerd voor haar eventuele aansprakelijkheid. Het bedrag van de dekking is beperkt tot 125 euro. Haar aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van haar verzekeringsdekking. Indien de verzekering de schade niet dekt, wordt het maximaal terugbetaalbaar bedrag van de schade van de contractant beperkt tot de door hem betaalde sommen. Elke aanspraak vervalt in ieder geval, indien Pos-IT/Clixx, niet binnen de 6 maanden na de ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
Garanties en/of aansprakelijkheden voor de goede werking van de geleverde producten gelden slechts onder uitdrukkelijk voorbehoud van deugdelijkheid van de bij de klant aanwezige basisinstallatie en/of randapparatuur, waaronder oa. electrische voorzieningen, koelinstallaties en dergelijke….
Artikel. 7 Ontbinding
Indien de klant nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, heeft Bvba Pos-IT/Clixx het rechtofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren per aangetekend schrijven of per mail. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en/of uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al de schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30 % van de overeengekomen prijs inclusief BTW of minstens het maximum toegelaten.
Artikel 8. Geheimhouding
Bvba Pos-IT/Clixx verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet heeft of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.
Artikel 9. Nietigheid
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingen of de overeenkomst mee.
Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank
Op elke overeenkomst met Bvba Pos-IT/Clixx is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van gelijk welke betwisting omtrent de overeenkomsten waarbij Bvba Pos-IT/Clixx partij is, meer specifiek de Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen en de Vrederechter te Brasschaat