Kassasystemen

Pos Solutions levert kassasystemen aan horeca, retail en leisure en is dan ook dé referentie als u denkt aan een nieuw kassasysteem. 

Totaaloplossingen voor kassasystemen

HP Engage One All-in-One System

Pos Solutions levert totaalsystemen. Dat betekent dat we kunnen instaan voor zowel hardware, software, installatie en dienst na verkoop. Bij aankoop van een systeem in full service is alle service het eerste jaar inbegrepen. Dat betekent dat u 7 dagen per week 365 dagen per jaar op ons kunt rekenen. Service verlenen wij remote of ter plaatse bij u. Deze service kan worden uitgebreid tot 5 jaar. Zo bent u verzekerd van een langdurig gebruik van uw systeem. Hebt u reeds bestaande hardware? Wij bekijken graag of deze kan gebruikt worden met onze software. Onze klanten zijn grote bedrijven, KMO’s en eenmanszaken.

 

Emmy software

U kunt de Cloud software EMMY op maandbasis huren. Er is altijd een geschikte Emmy versie, aangepast aan uw behoeften en budget. Contacteer ons voor een offerte op maat. Meer dan 2 kassa’s? Challenge ons en sta versteld van onze voorwaarden.

Welk kassasysteem te kiezen?

De keuze van de kassasystemen die Pos Solutions aanbiedt baseren wij op drie pijlers:

Kassasystemen POS-IT

1- Continuïteit

Wij kiezen voor fabrikanten met industriële standaarden, met de beste prijs/kwaliteit verhouding

Onze voorkeur gaat daarbij van de nieuwste technieken, zoals werken met iPad, iPhone en andere tablet systemen. Maar wij leveren u ook graag een kassa met een modern design, in zwart of wit.

2- Stabiliteit

Kassa PC met losse tablet

Pos Solutions kiest voor systemen met een lange levensduur, robuuste bouw en mooi design. Deze kennen weinig tot geen technische problemen. Een geruststelling voor u.

Software van de beste kwaliteit.
Uitgebreide gebruiksmogelijkheden.

3- Voor iedereen

Ons gamma is opgebouwd van goedkope stand-alone kassa’s tot uitgebreide oplossingen voor horeca, retail en leisure. Van één tot duizend kassa’s . Op het vlak van software doen wij echter geen toegevingen. Wij kiezen steeds voor een performant systeem, aangepast aan uw noden. En dat zowel in het Nederlands, Frans, Duits als Engels.

Vragen of een offerte?

Vragen of uw wil graag een offerte op maat? Stuur een mail naar info@possolutions.be. Of bel ons voor een vrijblijvende offerte op +32 3 295 45 55 voor België en Nederland.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met BV Pos Solutions gesloten overeenkomsten, de levering van diensten als verkoop van goederen door Pos Solutions ( KBO 0772.914.608), licentie-, huur, leasing, aankoop- en/of onderhoudscontracten . Deze voorwaarden gelden steeds boven deze van de medecontractant, alsook alle andere bescheiden uitgaande van de medecontractant. Afwijkingen of aanvullingen zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard. Door de bestelling verklaart de medecontractant zich akkoord met huidige voorwaarden.
Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen van BV Pos Solutions zijn vrijblijvend en blijven gedurende 15 dagen geldig tenzij anders vermeld. De overeenkomsten zijn slechts gesloten na aanvaarding door de bvba Pos Solutions. Agenten noch vertegenwoordigers kunnen Pos Solutions geldig verbinden. Elke bestelling van de klant, met of zonder betaald voorschot, bindt deze onherroepelijk. Het bindt bvba Pos Solutions slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Indien een bestelling door de klant, om welke reden dan ook wordt geannuleerd, zal bvba Pos Solutions gerechtigd zijn een schadevergoeding van 30 % van de waarde van de offerte te eisen.
Artikel 3. Levering en klachten
De door Pos Solutions opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of eis tot schadevergoeding. Bijkomende kosten van vervoer, inklaring, taksen enz.. zijn steeds ten laste van de klant. Verzendingen en transporten gebeuren derhalve voor rekening en op risico van de klant. Iedere klacht betreffende de levering en/of transport dient uitdrukkelijk op de vrachtbrief vermeld. Elke andere klacht van van welke aard ook, dient binnen de drie (3) dagen na ontvangst schriftelijk en per aangetekende zending te worden bekend gemaakt aan Pos Solutions. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking en geschiedt steeds onder uitdrukkelijk voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis vanwege bvba Pos Solutions.
Pos Solutions kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wegens gebrek aan of laattijdige levering in geval van overmacht, machinebreuk, staking, gebrek aan grondstoffen of materialen, faling van leverancier, niet levering door leverancier … ( niet limitatief)
Artikel 4. Betalingstermijn
Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 100 Euro. Dit geldt eveneens bij uitstel van betaling.
Behoudens uitdrukkelijk akkoord van Pos Solutions vervallen eventuele kortingen, gratis leveringen/opties overeengekomen bij de bestelling, indien de betalingscondities niet worden nageleefd.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Alle door bvba Pos Solutions geleverde zaken, ongeacht waar ze zich bevinden, blijven eigendom van bvba Pos Solutions totdat de koper de koopsom eventueel verhoogd met de intrest en kosten en alle overige vorderingen heeft voldaan.
Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling is Pos Solutions gerechtigd het functioneren van de door hen in licentie gegeven software integraal op te schorten en dit 8 dagen na de ingebrekestelling. De software wordt onbruikbaar gemaakt tot de integrale betaling van de verschuldigde saldi, intresten en kosten.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
Pos Solutions kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voor het overige is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot de som dat gelijk is aan het bedrag dat verschuldigd zou zijn voor de geleverde goederen en/of diensten, en met een maximum van 5.000,00 Euro. Het risico voor het verlies, diefstal of beschadiging van de producten, programmatuur of gegevens die het voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op de opdrachtgever over vanaf het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of diens hulppersoon zijn gebracht. Gezien de rol van Pos Solutions als wederverkoper van goederen, wordt alle garantie gerelateerd aan goederen doorverwezen naar de desbetreffende fabrikant.
Bvba Pos Solutions is verzekerd voor haar eventuele aansprakelijkheid. Het bedrag van de dekking is beperkt tot 125 euro. Haar aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van haar verzekeringsdekking. Indien de verzekering de schade niet dekt, wordt het maximaal terugbetaalbaar bedrag van de schade van de contractant beperkt tot de door hem betaalde sommen. Elke aanspraak vervalt in ieder geval, indien Pos Solutions, niet binnen de 6 maanden na de ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
Garanties en/of aansprakelijkheden voor de goede werking van de geleverde producten gelden slechts onder uitdrukkelijk voorbehoud van deugdelijkheid van de bij de klant aanwezige basisinstallatie en/of randapparatuur, waaronder oa. elektrische voorzieningen, koelinstallaties en dergelijke….
Artikel. 7 Ontbinding
Indien de klant nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, heeft Pos Solutions het recht ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren per aangetekend schrijven of per mail. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en/of uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al de schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30 % van de overeengekomen prijs inclusief BTW of minstens het maximum toegelaten.
Artikel 8. Geheimhouding
Pos Solutions verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet heeft of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.
Artikel 9. Nietigheid
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingen of de overeenkomst mee.
Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank
Voor alle geschillen zijn zonder uitzondering de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen exclusief bevoegd. Alle leveringen en prestaties van Pos Solutions zijn onderworpen aan het Belgisch recht, die exclusief van toepassing is op alle contracten van en met Pos solutions.
Bewaren