Algemene verkoopsvoorwaarden

ART. 1 Door het feit licentie-, aankoop- en/of onderhouds-contracten met ons af te sluiten erkent de medecontractant huidige voorwaarden als
een integraal bestanddeel ervan. Wij wijzen alle andere voorwaarden expliciet af, algemene of bijzondere, die op documenten van de medecontractant zouden voorkomen.
ART. 2 Elke overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties en wij houden ons ten alle tijde het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en voldoende garantiebewijzen te vragen voor de goede uitvoering ervan.
ART. 3 Alle klachten naar aanleiding van leveringen dienen ons schriftelijk en per aangetekende zending te bereiken binnen drie dagen na ontvangst der goederen, daarna worden de leveringen ontegensprekelijk geacht als zijnde volledig aanvaard. Reactie op een laattijdige klacht
impliceert geen verzaking aan onderhavige bepaling en geschiedt steeds onder uitdrukkelijk voorbehoud van al onze rechten en zonder nadelige
erkentenis.
ART. 4 Alle klachten met betrekking tot onze facturen of andere documenten dienen ons schriftelijk en per aangetekende zending te bereiken binnen drie dagen na ontvangstdatum (factuurdatum +2), daarna worden onze facturen en/of documenten ontegensprekelijk geacht als zijnde volledig aanvaard. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan onderhavige bepaling en geschiedt steeds onder uitdrukkelijk voorbehoud van al onze rechten en zonder nadelige erkentenis.
ART. 5 De medecontractant erkent hierbij uitdrukkelijk dat onze verantwoordelijkheid in geval van gegronde klacht, aldusdanig erkend in der minne of door de bevoegde rechtbank, zich beperkt tot de vervanging der geleverde goederen. Dienvolgens verzaakt de medecontractant bij deze explilciet aan het vorderen van enige bijkomende schadevergoeding.
ART. 6 1° Onze facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpen. Alle innings- of protestkosten zijn steeds ten laste van de medecontractant en het aanvaarden van wisselbrieven brengt geen schuldvernieuwing met zich mee.
2° Bij niet-betaling uiterlijk op de vervaldag worden de verschuldigde saldi van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning
vermeerderd met een verwijlintrest à rato van 15 % per jaar.
3° Onverminderd het bepaalde sub art. 6 2° is bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd à rato van 10 % van de verschuldigde saldi (met een minimum van 50,00 €), en dit eveneenszonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
4° Het bepaalde sub art. 6 2° en 3° geldt onverkort bij het toekennen van termijnen van respijt.
ART. 7 1° De geleverde goederen blijven onze volledige eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling ervan; eventuele intresten en schadebeding inbegrepen, en dit bij wijze van uitdrukkelijk overeengekomen afwijking van art. 1583 Burgerlijk Wetboek.
2° Met name erkent de medecontractant hierbij expliciet te aanvaarden dat wij ingeval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling het verder functioneren van de door ons in licentie gegeven software onmiddellijk en integraal zullen opschorten. De medecontractant erkent hierbij
omstandig ingelicht te zijn aangaande de werkingstermijnen die initieel in de bedoelde software zijn voorzien. Bij gebreke aan stipte betaling wordt de software onbruikbaar tot aan de integrale betaling van alle eventueel aan ons nog verschuldigde saldi, intresten en
schadevergoedingen.
3° De medecontractant erkent tevens uitdrukkelijk dat eventuele kortingen of gratis leveringen/opties die hij bekomen heeft al dan niet kaderend in eender welke bestelling, vervallen indien de overeengekomen betalingscondities niet worden nageleefd zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Clixx.
ART. 8 Alle bestellingen worden slechts bindend en definitief na schriftelijke bevestiging door Clixx Onze agenten, noch onze vertegenwoordigers kunnen ons bij gebreke aan voormelde bevestiging geldig verbinden, evenmin zijn zij bevoegd betalingen in ontvangst te nemen.
ART. 9 De medecontractant verklaart dat alle door hem verstrekte facturatiegegevens correct zijn. Meer bepaald met betrekking tot het (Intracommunautair) B.T.W.- nummer verklaart de medecontractant dat dit nummer geldig is of zal zijn tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Hij aanvaardt zonder voorbehoud de betaling van de B.T.W. ingeval officiële instanties ons het tegendeel zouden aantonen en ons tot facturatie van ten onrechte afgetrokken B.T.W. zouden verplichten.
ART. 10 Bevestigde orders moeten binnen de gestelde, en bij gebreke daaraan binnen een normale termijn afgenomen worden. Zoniet zijn wij gerechtigd hetzij de medecontractant tot uitvoering van zijn verbintenissen lastens ons te dwingen, hetzij de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen met een schadevergoeding à rato van 35 % van de overeengekomen prijs ten laste van de medecontractant. ART. 11 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen zijn steeds berekend voor goederen af fabriek en worden ook slechts alsdusdanig medegedeeld. Alle bijkomende kosten van vervoer, inklaring, taksen, enz… zijn bij aflevering verschuldigd door de medecontractant.
ART. 12 1° Onze offertes alsmede opgegeven leveringstermijnen worden steeds uitsluitend ten titel van benaderende inlichting gegeven en brengen nooit enige resultaatsverbintenis van onzentwege met zich mee. De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn derhalve slechts approximatief. Wij zullen slechts aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige laattijdige levering indien de mogelijkheid daartoe afzonderlijk, uitdrukkelijk en door ons persoonlijk werd overeengekomen. En zelfs in dat geval zijn wij aan deze termijnen niet meer gebonden
: a) bij de minste wanprestatie van onze medecontractant inzake – exemplatief: betaling, afname, … b) in geval van overmacht – exemplatief :
machinebreuk, staking, gebrek aan grondstoffen of materialen ingevolge niet-levering door onze leveranciers, enz…
ART. 13 Alle leveringen in het kader van onderhavige overeenkomsten zijn voltrokken op het ogenblik dat de goederen onze werkplaatsen verlaten – vanaf dat ogenblik berust het risico bij de medecontractant. Eventuele verzendingen en transporten gebeuren derhalve voor rekening en risico van de medecontractant vanaf het verlaten van onze werkplaatsen. Gebeurlijke klachten nopens het transport moeten schriftelijk aan de betreffende transportdienst gemeld worden op de vrachtbrief of een daarmee overeenstemmend document. De gebeurlijke installatie van onze goederen door onze aangestelden bij de medecontractant doet aan het voorgaande niets af.
ART. 14 Onze eventuele garanties en/of aansprakelijkheden voor de goede werking van de geleverde goederen gelden slechts onder
uitdrukkelijk voorbehoud van de deugdelijkheid van de bij de medecontractant aanwezige basisinstallaties en/of randapparatuur – hierbij wordt met name, doch geenszins restrictief, verwezen naar elektrische voorzieningen (voldoende aarding), koelinstallaties, enz… – de medecontractant wordt hierbij voor zoveel als nodig gewezen op diens eigen en uitsluitende aansprakelijkheid bij gebreke aan een optimale werking van de hierboven bedoelde installaties en voorzieningen.
ART. 15 1° Alle overeenkomsten worden aanzien als zijnde gesloten te Antwerpen. Alle geschillen aangaande het bestaan en/of de (niet)- uitvoering van alle met ons gesloten overeenkomsten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, inbegrepen de rechtbanken zetelend in kortgeding.
2° Uitsluitend het Belgisch recht is in deze van toepassing.